Какво е Подробен устройствен план (ПУП) с Комплексен проект за инвестиционна инициатива? Какви са необходимите документи?

Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Какво е Подробен устройствен план (ПУП) с Комплексен проект за инвестиционна инициатива?

Какви са необходимите документи?

Какво представлява ПУП?

Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се разработва директно ПУП. Има много разновидности подробните устройствени планове (кварталнозастроителни и силуетни планове; застроителни и регулационни и други), обслужващи различни цели в инвестиционното проектиране, а именно:

 • урегулиране на ПИ за ново строителство;
 • изменения на вече съществуващ ПУП;
 • промяна на предназначението на земеделска земя с цел строителство;
 • обединение на имоти;
 • делба на имот (например: между наследници);
 • и други.

Кои са основните видове ПУП?

- вижте нашата първа статия за подробен устройствен план

 • ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • ПУП-ПР план за регулация - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • ПУП-ПУР план за улична регулация - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 • ПУП-ПЗ план за застрояване;
 • ПУП-РУП работен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне;
 • ПУП – мотивирано предложение;
 • ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива
 • и други.

Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията за архитектурно-градоустройствено изграждане на населеното място, квартал, поземлен имот или друга устройствена единица.

Какво е Подробен устройствен план (ПУП) с Комплексен проект за инвестиционна инициатива?

Законовата уредба за процедиране на ПУП е бавна, тромава и трудоемка, имайки предвид всички съгласувателни писма от дружества и институции. Собствениците и инвеститорите/възложителите трябва да се въоръжат с търпение и да не избързват с проектиране и строителство в имота. Законът обаче (съгласно чл.150 от ЗУТ) предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП. След мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Той включва изговяне на проект за ПУП заедно с инвестиционен проект за строителството.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:

 • ПУП (вкл. РУП, когато е необходимо);
 • инвестиционен проект за конкретната сграда;

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 процента завишени спрямо стандарните.
Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават по реда на заинтересуваните лица.
Кои са заинтересовани лица?

Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:

 • имотите - предмет на самия план;
 • съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
 • съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
 • съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана;
 • имотите, които попадат в специфични зони (сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната), за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

Заинтересуваните лица при съгласуването и одобряването на устройствените схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план.

Екипът на Архитектурно студио „Кантора 17“ е на ваше разположение за допълнителни въпроси, консултации и проектиране на всички видове устройствени планове информация за контакти вижте ТУК.

Comments are closed.