Вътрешни и външни преустройства, реконструкции и реставрации на сгради

Вътрешни и външни преустройства, реконструкции и реставрации на сгради

Проектите за преустройства, реконструкции, реставрации и смяна на предназначението са едни от най-широко разпространените в практиката. Наличният сграден фонд предоставя големи възможности на инвестиционните намерения на собствениците. Проектантите от архитектурно бюро „Кантора 17” са разработили през годините проекти за категоризация на заведения за обществено хранене, преустройства на апартаментни хотели в жилищни сгради, узаконяване на пристройки, надстройки, реставрация и реконструкция на сгради паметници на културата и други. Проектите от този тип са специфични и индивидуални за конкретния случай, именно поради тази причина от изключително значение е преди започване на всякаква намеса към съществуваща сграда да се проведе консултация с архитект и да се изготвят необходимите проектни части. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Предварителни консултации относно преустройства, узаконяване и реконструкции на съществуващи сгради.
  • Технически или работни проекти за преустройство, узаконяване, реконструкция или реставрация.
  • Компютърни фото-реалистични триизмерни изображения на сградата в няколко варианта.
  • Съдействие при реализация и изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки с цел предварително прогнозно остойностяване.

За подробна информация относно проекти за преустройства, реконструкции, узаконяване и реставрации, посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Предпроектни проучвания